Algemene voorwaarden

Laatste wijziging februari 2024 (E)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door K9 Campus via haar webwinkel en de aangeboden aan huis diensten.
Het plaatsen van een bestelling op de website van K9 Campus leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
K9 Campus behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
K9 Campus behoudt zich het recht om te allen tijde een opdracht te weigeren.


Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"K9 Campus": de website van de K9 Campus GCV waarop de producten en diensten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.
“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft of training boekt via K9 Campus.
“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen K9 Campus en de klant van de internetwinkel “K9 Campus" met betrekking tot de producten die worden aangeboden op www.k9campus.be.
“Producten”: alle goederen aangeboden door K9 Campus die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens:
K9 Campus GCV
Teunestraat 66
3640 Molenbeersel
Belgium
woef@k9campus.be
Tel: +32 (0) 499 11 81 69
BTW-nummer: BE0737.681.931
 

Bevestiging afspraak trainingslessen:
Bij het maken van een afspraak krijgt u van K9 Campus een bevestigingsmail met daarin duidelijk vermeld datum, tijdstip, plaats en het verschuldigde bedrag. De tarieven vermeld op deze website zijn vast en inclusief BTW, maar exclusief verplaatsingskosten. Verplaatsingskosten heen en weer vanuit Molenbeersel zijn €0,50/km, de eerste 15km zijn gratis. 
Indien u niet over een e-mailadres beschikt zal deze bevestiging per SMS of WhatsApp verstuurd worden. Vanaf dan is de afspraak bindend. Een afspraak afzeggen dient te gebeuren ten laatste 24u voor het begin van de les, anders zal de les worden aangerekend. Uitzonderingen zijn ziekte van de hond, aangetoond door verslag van de dierenarts, of ziekte van het baasje, aangetoond door doktersbriefje. 

Beeldmateriaal gemaakt tijdens trainingslessen
Foto's en filmpjes die tijdens de trainingen gemaakt worden, mogen worden gebruikt voor posts op sociale media en de website waarvan K9 Campus de eigenaar is, tenzij uitdrukkelijk door de klant geweigerd wordt. 

Betalingen van trainingslessen:
Er kan slechts op twee manieren betaald worden:
    1. Cash aan het einde van elke afspraak. Mogen wij u vragen om het gepaste bedrag te kunnen betalen.
   2. Overschrijving op de rekening van K9 Campus, ten laatste drie werkdagen VOOR de afspraak. Indien op die datum het bedrag niet op de rekening van K9 Campus staat, dient u alsnog cash te betalen aan het einde van de afspraak. Dit om discussies te vermijden dat het gestorte bedrag nog "onderweg" is.
       Rekeningnummer: IBAN: BE79 0018 7502 3033            BIC: GEBABRBB
     3. Via de betaallink die wordt meegestuurd met de factuur. Zo is het meteen duidelijk dat er werd betaald via de Mollie applicatie.

Betalingen van Workshops/seminaries/opleidingen:
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling op ons rekeningnummer: IBAN: BE79 0018 7502 3033 
BIC: GEBABRBB en dit binnen de 7 dagen na uw inschrijving, zoniet kan uw plaats op de reserveringslijst niet meer gegarandeerd worden.
Bij ontvangst van betaling op onze rekening krijgt u van ons een bevestigingsmail, deze geldt als inschrijvingsbewijs voor uw deelname.

Annuleringsvoorwaarden voor trainingslessen:
K9 Campus kan de afspraak annuleren in geval van overmacht en dit per mail, maar zal u steeds trachten ook telefonisch te bereiken.
Wanneer u, als klant, de afspraak wenst te annuleren kan dit telefonisch of per mail, tot 5 dagen voor de afspraak. Bij annulatie korter dan 5 dagen voor de afspraak kan dit telefonisch of per mail mits betaling van 30% van het verschuldigde bedrag voor die afspraak. Bij annulatie minder dan 24u voor de afspraak kan dit enkel telefonisch en mits betaling van 100% van het verschuldigde bedrag voor die afspraak. Bij ziekte van u of uw hond (mits aan te tonen via doktersbewijs) en als er binnen de maand een nieuwe afspraak gemaakt wordt vervallen de annulatiekosten.

Betaalde lessenpakketten dienen binnen een termijn van 6 maanden opgenomen te worden, te tellen vanaf de laatste les, zoniet vervallen de reeds betaalde lessen, het resterende bedrag wordt niet terugbetaald. Behoudens aantoonbare overmacht (ziekte baasje of hond, overlijden baasje of hond) kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Wanneer de nodige bewijzen van dokter of dierenarts kunnen worden voorgelegd, kan er afgesproken worden de lessen voor bepaalde termijn op te schorten of af te gelasten met terugbetaling van het resterende bedrag.
Betaalde lessenpakketten kunnen niet worden stopgezet met terugvordering van het betaalde bedrag. De lespakketten zijn scherp geprijsd omdat ze nu eenmaal in pakketvorm worden aangeboden. De pakketvorm heeft als doel zoveel mogelijk te bereiken op het aantal lessen vooropgesteld in het lespakket. Die vooropstelling is gestoeld op wetenschappelijk aangetoonde factoren. Indien een lespakket wordt stopgezet door de baasjes, zal een annulatiekost van 30% worden aangerekend. 

Annulatievoorwaarden voor workshops, seminaries, opleidingen:
* bij annulering tot 14 dagen voor de workshop/het seminarie/de opleiding, krijgt u het volledige bedrag terugbetaald;
* bij annulering tot 7 dagen voor de workshop/het seminarie/de opleiding, betaalt u 50% van het inschrijvingsbedrag;
* bij annulering minder dan 1 week voor de workshop/het seminarie/de opleiding, betaalt u het volledige inschrijvingsbedrag.

Huishoudelijk reglement tijdens de trainingslessen 
Voor elke les gegeven door K9 Campus geldt dat enkel materialen worden gebruikt die het dier niet schaden. 
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van goed passend harnas en/of vaste halsband en een leiband. De materialen moeten in overeenstemming zijn met de grootte en het gewicht van de hond. 
Er wordt in geen geval gebruik gemaakt van slipkettingen/-lijnen, elektrische halsbanden, shockbanden, trillingsbanden, anti-blafbanden, halsbanden met geurafgifte van citronella. 
Er is een beperkt aantal materialen voorzien om ongeschikte materialen tijdens de les te vervangen door gepast materiaal. Er kan je aangeraden worden een bepaald harnas/halsband/leiband aan te kopen dit steeds met het welzijn van de hond in gedachten.


Oppasservice en uitlaatdienst voor huisdieren
K9 Campus verplicht zich tot dagelijkse verzorging van de huisdieren (eten geven, water verversen, medicatie geven indien nodig, bak proper maken, spelen, trainen, gezelschap houden,... naar wat overeengekomen wordt op tijdens de kennismaking)
K9 Campus zal zeer zorgvuldig met de huissleutels van de klant omgaan (niet dupliceren, niet voorzien van gegevens klant, zorgvuldig bewaren). K9 Campus retourneert de huissleutels te allen tijde op eerste verzoek van de klant. Na afloop van de opdracht, zal de huissleutel worden geretourneerd aan de klant, tenzij anders is overeengekomen. Van verlies of diefstal van de huissleutel zal de klant onverwijld in kennis worden gesteld. K9 Campus is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade hiervan (te denken valt aan ontvreemding van eigendommen uit huis door oneigenlijke verkrijging van toegang tot de woning).
K9 Campus zal bij vaststelling van ziekte/ongeval van huisdieren eerst contact opnemen met de klant of de aangeduide dierenarts voor overleg. Indien er, na herhaalde pogingen, geen contact tot stand komt, is K9 Campus gerechtigd naar eigen inzicht te handelen. In geval van een levensbedreigende situatie voor het huisdier zal K9 Campus zo snel mogelijk een dierenarts raadplegen en bezoeken indien nodig. Contact met de opdrachtgever zal dan achteraf plaatsvinden. Kosten van zowel de dierenarts als K9 Campus zijn voor rekening van de opdrachtgever.
In geval K9 Campus door onvoorziene omstandigheden (ziekte of calamiteit) niet in staat is de toekomstige opdracht uit te voeren, zal K9 Campus in overleg treden met de klant of de opdracht door K9 Campus wordt overgedragen zal worden aan een betrouwbare vervanger. Indien de klant hiermee niet akkoord gaat en zelf een andere oplossing zoekt, heeft hij het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
Het dier wordt met de grootste mogelijke zorg behandeld door K9 Campus.
K9 Campus respecteert de wetten op het dierenwelzijn en zal deze te alle tijden promoten en aanklagen indien ze niet opgevolgd worden.
K9 Campus werkt onder een positieve en holistische manier met dieren.
Bij een uitlaatservice zal K9 Campus het dier zo netjes mogelijk thuis brengen, de klant dient een propere handdoek klaar te leggen om het dier proper en droog te maken.
De klant vult het intakeformulier Oppasservice voor huisdieren oprecht en waarheidsgetrouw in. Wanneer de klant foutieve informatie verstrekt, is de klant verantwoordelijk voor de daaruit voortkomende schade.
K9 Campus behoudt zich het recht om de hond(en) te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) een probleem of gevaar kan/kunnen zijn voor andere honden of personen en daardoor ongeschikt is/zijn voor het uitlaten. Een verwijzing naar gedragscoaching zal hieruit resulteren.
De klant verzekert het dier tegen alle mogelijke risico’s.
De klant zorgt ervoor dat de diensten door K9 Campus kunnen uitgevoerd worden zoals voorzien op het inschrijvingsovereenkomst(en). De klant zorgt ervoor dat het dier op de juiste tijd op de afgesproken plaats is, dit op een zodanige manier dat de dienst kan verleend worden. 
De klant voorziet alle benodigdheden om de oppastaak goed te kunnen volbrengen. (Eten, medicatie, kattenbakvulling, kuisproducten/stofzuiger, afvalzakjes...) Indien er iets te kort is dan zijn deze extra kosten steeds voor de klant en worden deze na de oppas verrekend. We houden steeds het kasticket bij als bewijs.
Het paspoort van het dier moet op een zichtbare plaats aanwezig zijn in de woning .
Zowel de woning als de dieren moeten in goede en gezonde staat verkeren bij aanvang van de oppas. Dit wil zeggen dat de dieren moeten gehouden worden volgens de wettelijke normen. Ook moeten de dieren hun verplichte vaccinaties, ontwormingen en ontvlooiingen krijgen en moeten ze gechipt zijn. Honden dragen tijdens het uitlaten een penning met daarop de contactgegevens van de baasjes.
Het huis moet makkelijk toegankelijk zijn en een goed werkende voordeur en slot hebben.
Indien er een derde persoon aanwezig zal zijn tijdens de oppastaak, dient de klant deze op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van de oppas, alsook dient de eigenaar de oppas op de hoogte te brengen dat er een derde persoon aanwezig zal zijn. Dit kunnen familieleden, vrienden, poetsvrouw,... zijn.
Bij een reservering voor dierenoppas of uitlaatservice brengt de klant bij ziekte of loopsheid van het dier zo vlug mogelijk K9 Campus op de hoogte.

Hondenschool MIX
De lesuren van de hondenschool MIX groepslessen worden bepaald op de website onder de tab 'hondenschool MIX'. 
De lestijden kunnen te allen tijden worden gewijzigd. Bij wijzigingen zullen deze wijzigingen tijdig worden gecommuniceerd.  Veranderingen van lestijden zijn geen reden voor terugbetaling van de aankoop van de beurtenkaart. 
De klant koopt een beurtenkaart en komt wanneer hij wilt op de voorziene lestijden. De beurtenkaart is een jaar geldig na aankoop. Verstrijken van de geldigheidsdatum geeft geen recht op terugbetaling van de resterende beurten. 
De beurtenkaart wordt enkel terugbetaald in geval van extreme overmacht (overlijden of ongeval van dier of baasje). Andere redenen geven geen recht op terugbetaling. Er worden voldoende tijdstippen voorzien waardoor je nog steeds kan kiezen wanneer je komt. De flexibiliteit van mogelijkheid tot les volgen vraagt ook de flexibiliteit van de klant. 
Bij herhaaldelijk probleemgedrag van de hond kan een individueel traject worden aangeraden. Uitsluiting van de lessen is daardoor mogelijk. Uitsluiting geeft geen recht op terugbetaling van de overige beurten tenzij een individueel traject wordt opgestart en dan zullen de overige beurten in mindering worden gebracht. 

Puppy Speeltijd
De tijdstippen waarop de speeltijd voor pups doorgaat wordt bepaald op de website onder de tab 'Puppy speeltijd'. 
Je pup mag deelnemen als hij ouder is dan 12 weken en jonger dan 8 maanden. 
Bij herhaaldelijk probleemgedrag van de hond kan een individueel traject worden aangeraden. Uitsluiting van de speeltijd is daardoor mogelijk. 
Je betaalt voor de speeltijd een eenmalig inschrijvingsgeld. Daarnaast betaal je telkens deelnamebijdrage aan de deur telkens wanneer je komt. Je kiest zelf of en wanneer je komt spelen met je pup. 

Aansprakelijkheid:
K9 Campus is niet aansprakelijk voor ongevallen vóór, tijdens of na het consult/de les, waarbij uw hond het slachtoffer is of zelf de schade aanricht. Uzelf bent te allen tijde de verantwoordelijke over uw hond en dient de nodige verzekeringen hiervoor te hebben (familiale polis).
Er wordt met de meeste zorg een lesplan opgesteld op maat voor de hond. Dit verschaft evenwel geen garantie op succes. 
K9 Campus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade (waaronder diefstal en inbraak) aan de woning van de klant tijdens diens afwezigheid.
K9 Campus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overlijden of ziekte van huisdieren van de klant voor, tijdens of na afloop van de opdracht.
K9 Campus kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel weggelopen huisdieren van de klant. De hond wordt door de hondenuitlaatservice niet losgelaten op open terreinen zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Mocht uw huisdier tijdens het uitlaten of oppas weglopen dan zal K9 Campus al het nodige doen om uw huisdier terug te vinden zonder hiervoor echter verantwoordelijk gesteld te kunnen worden.
K9 Campus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor besmetting van huisdieren van de klant met vlooien en/of wormen, dan wel ziektes.
De klant is ten allen tijden aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die huisdieren van opdrachtgever toebrengen aan personen, dieren of (andermans) eigendommen, ook tijdens afwezigheid van de klant. De klant dient hiervoor een geldige verzekering te hebben .


Aanbiedingen en overeenkomsten:
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.
De klant en K9 Campus komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen.
Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst.
Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van K9 Campus hiervoor als een vermoeden van bewijs.

K9 Campus behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
bij het niet voorradig zijn van een product,
bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
bij overmacht.


Prijzen:
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief verplaatsingskosten vanuit Molenbeersel van €0,50/km heen en weer, de eerste 15km zijn gratis.
De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling/boeking is de prijs verschuldigd door de klant.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt of voor de vooropgestelde geldigheidstermijn.
K9 Campus behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.


Betalingen in de webshop:
Online betalingen gebeuren via PayPal of Bancontact via de app Mollie.
Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling.
De pre-order bestelling wordt geplaatst van zodra ten minste 50% van het totaal verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van K9 Campus.
De bestelling van producten op voorraad wordt verzonden van zodra het totaal verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van K9 Campus.
Bij overschrijvingen uit het buitenland is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Downloadbare e-books en materialen
Alle digitale producten zoals e-books en videolessen worden via Gumroad verschaft. Ze worden zo ook betaald en verstuurd. Deze downloads zijn exclusief voor de koper. Ze mogen niet worden gedistribueerd aan derden. 
Er rust een copyright op alle e-books, foto's en videolessen. 
Dit geldt voor alle teksten, afbeeldingen, foto's,... ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.
Geen enkel document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van K9 Campus.
Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto/tekst/document, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN 
Artikel 1
Behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijkingen worden deze factuurvoorwaarden aanvaard samen met deze factuur, welke als aanvaard zal worden aanzien behoudens gemotiveerd protest aangetekend ter kennis gebracht van K9 Campus GCV binnen de 7 dagen na de factuurdatum.

Artikel 2
Al onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van K9 Campus GCV en dit binnen de 7 dagen na de factuurdatum.

Artikel 3
In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal de verkoper de klant een gratis herinnering sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van de factuur verhoogd met een jaarlijkse intrest berekend tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de klant werd verstuurd, alsook met een forfaitaire vergoeding van: a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is; c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. Elke wanbetaling geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 30 werkdagen.

Artikel 4
Het ondertekenen van wissels in voordeel aan K9 Campus GCV brengt geen schuld-vernieuwing
mede en doet geen afbreuk aan de bepalingen van artikel 2 en artikel 3 van deze algemene factuurvoorwaarden.

Artikel 5
In geval van betwisting zal enkel de Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de
maatschappelijke zetel van K9 Campus gevestigd is, bevoegd zijn.

Facturen dienen te worden betaald binnen een termijn van 7 dagen.

Betalingsgegevens: 
K9 Campus GCV
Teunestraat 66
3640 Molenbeersel
Rekeningnummer BNP Paribas Fortis:
IBAN: BE79 0018 7502 3033 
BIC: GEBABRBB
Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is K9 Campus bevoegd een overeenkomst te ontbinden.


Levering & Leveringstijd:
K9 Campus streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden zo snel mogelijk te verzenden.
De vermelde levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Wij vragen u dan ook even te informeren naar mogelijke levertermijnen.
Indien een product op de webshop wordt aangegeven in voorraad te zijn en blijkt dit niet het geval, dan wordt de klant via e-mail op de hoogte gebracht van de verwachte leverdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging, kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen.
Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres.
K9 Campus kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Uitzondering voor A-OK9 Producten: zie hieronder. 

A-OK9 Producten
K9 Campus is a participant in the GoAffPro Affiliate Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to the partner site. 
De producten van A-OK9 worden verzonden vanuit hun warehouse in het Verenigd Koninkrijk. Betaling van de bestelling en de verzendkosten gebeuren rechtstreeks bij hen.


Verzendkosten:
Bestellingen met een waarde tot €500,- en een gewicht van <30kg,
kunnen wij standaard verzenden aan onderstaande tarieven:
België: €10,-
Nederland: €13,-

Verzendkosten van grotere bestellingen met een hogere waarde dan €500 zijn op aanvraag te verkrijgen.
Verzendkosten voor bestellingen van meer dan €100 binnen België zijn gratis.
Verzendkosten voor bestellingen van meer dan €125 naar Nederland zijn gratis.
Uitzondering voor A-OK9 Producten: zie hierboven. 

Verzendingen binnen andere Europese landen kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van K9 Campus.
Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van K9 Campus.
Gelieve ons voor de verzendkosten even te contacteren.

Klachten:
Bij klachten over geleverde producten, zie 'Retourneren'.
Bij klachten over geleverde diensten, wordt vriendelijke gevraagd deze steeds mondeling en/of per e-mail te melden, zodat samen naar een gepaste oplossing kan worden gezocht. 
K9 Campus geeft geen garantie op trainingen of gedragsbegeleidingen, omdat het nog steeds gaat om levende wezens met een eigen ziel en zelfbeschikking. Daarnaast is het zoveel mogelijk de bedoeling om de baasjes de juiste skillset mee te geven om hun hond zoveel mogelijk de juiste keuze te laten maken en als de hond ‘in de fout gaat’ dat op gepaste, diervriendelijke wijze weer recht te trekken. K9 Campus garandeert wel dat er alles aan zal worden gedaan om jou en je hond zo goed en professioneel mogelijk te begeleiden naar een betere toekomst. Dat doet K9 Campus door regelmatig congressen en bijscholingen te volgen en zo up-to-date te blijven met de nieuwste, wetenschappelijk bewezen methodes.

Retourneren:
In geval van ontevredenheid over een geleverd product, heeft de klant het recht dit binnen de 2 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te melden via e-mail aan K9 Campus en deze terug te sturen op het adres van K9 Campus. 
Dit kan enkel indien het product zich nog in de originele staat bevindt.
De verzendkosten voor het retourneren zijn ten laste van de klant.
Het volledig verschuldigde bedrag wordt door K9 Campus teruggestort na ontvangst van de teruggestuurde goederen en na controle of het product zich in de originele staat bevindt.
K9 Campus behoudt zich het recht om bij incomplete verpakkingen het verschuldigde bedrag slechts gedeeltelijk terug te storten. 


Privacy:
Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. 
Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.
U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen.
Dit kan door een e-mail te sturen naar iwoef@k9campus.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.


Copyright:
Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van K9 Campus is copyright van toepassing.
Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.
Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van K9 Campus.
K9 Campus heeft de toestemming om foto's met copyright van Xana Hendrickx en Family Paws te gebruiken.
Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.


Toepasselijk Recht:
Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en K9 Campus zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen.
Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van België bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen,
ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en K9 Campus zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop